חיפוש באתר
 

חדשות


 
מועדון לקוחות למחזיקי
כרטיס חבר ההתאחדות
 
 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

 


 
 
 
חוק רישוי עסקים

 
 
 

שף איציק שחק

באדיבות אח"ם לגיל הזהב


מטרותיו של חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 מוצגות בהבלטה בסעיף הראשון בחוק.

עפ"י סעיף זה הוסמך שר הפנים לקבוע בצווים מהם עסקים טעוני רישוי ולהגדירם כך שיתקיימו כל המטרות הבאות:
 
   
(1)  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
(2)  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
(3)  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
(4)  מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי   
      הדברה,בדשנים או בתרופות.
(5)  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
(6)  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

שר הפנים הוא אומנם השר הממונה על חוק רישוי עסקים. אבל כדי לקיים כל אחת מהמטרות הנקובות בפסקאות 1 עד 6 נדרש שיתוף עם המשרדים לאיכות הסביבה, משטרה, התמ"ת, עבודה, חקלאות ובריאות. כל אחד מהם מופקד על פיסקה אחרת ולכל אחד מהשרים, סדר יום ציבורי משלו. בנוסף הרשות המקומית, הינה בעלת הסמכות הבלעדית להעניק רישיונות לעסקים. אולם בפועל כל פעילותה בתחום היא לנתב את הבקשה לרישיון העסק אל ומאת הגופים המקצועיים שתפקידם לחוות דעתם על הבקשה לקבלת רישיון העסק. רק בתום התהליך ורק אם כל אחד מהגורמים האלו אישר שההיבטים הנוגעים לו נבדקו ונמצאו תקינים, רק אז רשאית הרשות המקומית להעניק את הרישיון המיוחל.
 

תקנות רישוי עסקים לבתי אוכל, כוללות הוראות הנוגעות לצורת התקרה, קירות, מחיצות, רצפה, ביוב, מים, דלתות, חלונות, צבע, פתחים, אחזקה שטחי בישול, מחסנים וכל פרט הנובע מצרכי בטיחות מזון. אבל לפני כל אלו, בתי אוכל חייבים להתקיים במבנים שעליהם חלים כל ההיבטים הנוגעים לבטיחות המבנים המשמשים את בתי האוכל וכמובן בטיחותם של המשתמשים במבנים. התנאים לרישוי עסקים המתייחסים לענף המזון מפורטים בהסדרים שונים, חלקם בתקנות וחלקם בהוראות ונהלים. כולם ברורים וכולם הגיוניים. הבעיות מתחילות כאשר יזם המעוניין לפעול במסגרת החוק צריך להתמודד מול הנחיות שהינן בבחינת תורה שבעל פה המטילים על בתי אוכל חובות מסוגים שונים הנובעים מצרכי בטיחות המבנה, תכנון ובניה, שירותי כבאות, סדר ציבורי ומניעת מטרדים סביבתיים.

על מבקש רישיון עסק לבתי אוכל להמציא:
א. פרטי המבקש ופרטי מנהל העסק, תאגידים חייבים להציג אישור רשם החברות ומס' חברה.
ב. חוזה שכירות, קניה, או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס.
ג. סט תכניות בחמישה עותקים חתומים ע"י "בעל מקצוע מוסמך" וכוללים את הפרטים הבאים: • עמוד ראשון ובו שם מגיש הבקשה, כתובת, גוש, חלקה, סוג המבנה וסוג העסק המבוקש.
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:5000.
 • תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 (מפה מצבית).
 • תרשים הקומה בה מצוי העסק בקנ"מ 1:100.
 • בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים חתך העסק בקנ"מ 1:100.
 • בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים הגלריה בקנ"מ 1:100.
 • תרשים הסידור והחלוקה הפנימית בקנ"מ 1:50 עם סימון כל האגפים וכל הציוד המשמש את העסק.
 • יש לסמן בעפרון אדום את גבולות העסק בכל אחד מהתרשימים הנ"ל.
 • כל התרשימים יסומנו ויצויינו כנדרש בסעיפים 12,13,14,15 שבפרק ה' לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א - 2000.
הגדרת "בעל מקצוע מוסמך" בחוק:
 
מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958. שזה אומר, מהנדס הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.
 
בכל רשות מוניצפלית קיימת מחלקת רישוי עסקים המנהלת את תהליך הרישוי לעסק. לפני חתימה על התחייבויות כספיות כדאי לבצע בדיקה לנכס הנבחר, לנסות ככל האפשר לזהות ולאתר בעיות שעלולות להשפיע במישרין או בעקיפין על קבלת רישיון העסק. ל"בית אוכל" קיים, אשר לו תיק רישוי פעיל ברשות המוניציפלית, ניתן להיעזר בתכניות שבתיק. מקסימום יהיה על מבקש הבקשה להשלים את כל התרשימים הנדרשים בחתימת "בעל מקצוע מוסמך".
 
הערה:
 
במועד הגשת הבקשה לרישיון עסק או חידושו תקבלו אישור על הגשתה, האישור לא מהווה רישיון עסק ואינו מהווה התחייבות למתן הרישיון.
 
תהליך הרישוי לבתי אוכל:
 
עם קבלת הבקשה לרישיון  וקליטת פרטי העסק ופרטי המבקש במחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, מועברת הבקשה כולל כל תכניות העסק לבדיקת תברואן. תפקידו לבדוק אם תכניות העסק תואמות את המצב הקיים, מצב תברואתי והאם העסק גורם או עלול לגרום מפגעים סביבתיים. מעל לכל התברואן חייב לבדוק התאמתו המלאה של בית האוכל לתנאי תברואה נאותים לבתי אוכל - התשמ"ג 1983 .
 
רק לאחר שנתקבלו תוצאות בדיקות התברואן והן חיוביות, מועברת הבקשה לבדיקה הנדסית על ידי מהנדסי המחלקה לרישוי עסקים, אלו יבדקו:
 
 • האם תכניות העסק תואמות לתכניות המאושרות שמצויות בתיק הבניה.
 • האם סוג העסק המבוקש מותר ע"פ קבוצת השימושים שבתכנית המתאר לאזור או למקום בו הוא נמצא.
 • האם  היתר הבניה מאפשר ניהול והפעלת בית אוכל במבנה המבוקש.
בשלב הבא, בדרך כלל אפילו במקביל למחלקת ההנדסה, יתבקשו כל יתר גורמי הרישוי למתן אישור.

משך הזמן שעובר בין הגשת בקשה לקבלת רישיון ל"בתי אוכל" לבין קבלת הרישיון בפועל, ארוך ומתיש. אזרח הגון שרוצה להקפיד ולקיים את החוק סביר שייאלץ לדחות את תכניתו לעסוק בענף המזון למשך מספר חודשים ואולי אפילו שנים. וכל זה רק לאחר שהשקיע כספים רבים עבור המבנה והציוד כי בלעדיהם אין עבור מה להגיש בקשה לרישיון. בפועל כל העסקים בקטגוריית "בתי אוכל" נפתחים בטרם הוגשה בקשה למתן רישיון עסק ואת זה מקובל לעשות בשיטה הישראלית של "יהיה בסדר" אבל זה לא תמיד עובד מאחר שעצם העובדה שבניין נבנה בהתאם להיתר בנייה, לא מהווה אישור לגבי בטיחותו. שינויים בתכנון סביבתי, עלולים להפוך עסק קיים למטרד סביבתי, והיעדר הנחיות קבועות בנושא "בטיחות אש" יכולים לייצור "אי עמידה בתקן". מועד חידוש רישיון או הגשת בקשה חדשה מהווה עבור רשות הרישוי את ההזדמנות לבצע את כל הבדיקות הנדרשות מתוך מטרה לחייב את בעלי העסקים לעמוד בכל הדרישות העדכניות. כל בקשה למתן רישיון עסק לבתי אוכל המסתמכת על עובדות כגון, הבנייה נעשתה בעבר כדין או שבעבר ואפילו בהווה יש לעסק רישיון כחוק אינה מהווה בטוחה למתן רישיון עסק או חידושו.

למאמרים נוספים של השף איציק שחק, אח"ם בגיל הזהב | לחץ כאן 
 
 
הצעות עבודה אחרונות
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש קונדיטור
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש אופה
  מידע נוסף
   
דרוש טבח
  מידע נוסף
   
דרוש שף
  מידע נוסף
   
דרוש שף קונדיטור
  מידע נוסף
   
דרושים קונדיטורים
  מידע נוסף
   
דרושים עובדי מטבח
  מידע נוסף
   
דרוש סושי מן
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
דרושים סו שפים, טבחים
  מידע נוסף
   
דרוש סו שף
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים
  מידע נוסף
   
קונדיטורים ועובדי מטבח
  מידע נוסף
   
דרוש אופה
  מידע נוסף
   
דרוש שף / שפית
  מידע נוסף
   
דרוש טבח
  מידע נוסף
   
דרושים טבחים וקונדיטורים
  מידע נוסף
   
סו שף
  מידע נוסף
   
קונדיטור /ת
  מידע נוסף
   
קונדיטור /ת
  מידע נוסף
   
אחראי\ת מטבח קר
  מידע נוסף
   
סו שף
  מידע נוסף
   
קונדיטור/ית
  מידע נוסף
   
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
 
Bookmark and Share
 


 
מועדון לקוחות למחזיקי
כרטיס חבר ההתאחדות
 
  


 


 

 


 


  


 


 


   


 


 


  


 


 
 
כל הזכויות שמורות © ICPA  התאחדות השפים והקונדיטורים המקצועיים בישראל    I    טלפון: 08-6227876    icpa.israel@gmail.com    I

לייבסיטי - בניית אתרים